Quy định tạm thời về đánh giá học phần ĐTĐH (hình thức ĐT vừa học vừa làm) 03/06/2016 08:15

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA
Số: 1593/QĐ-YD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 12  tháng 09 năm 2007

 
 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

(Hình thức đào tạo Vừa làm vừa học)

Căn cứ quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức Vừa làm vừa học ban hành theo Quyết định số 36/2007/QĐ/BGD&ĐT (gọi tắt là Quy chế 36) ngày 28/06/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế quy định tạm thời về đánh giá học phần đối với hình thức Vừa làm vừa học kể từ năm học 2007-2008 như sau:

I. QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ.

1. Các học phần chỉ có lý thuyết

Điểm tổng hợp đánh giá học phần (gọi tắt là điểm học phần - ĐHP) bao gồm: Điểm kiểm tra giữa học phần (Đkt) và điểm thi kết thúc học phần (ĐTHP).

Điểm kiểm tra giữa học phần, điểm thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10).

Điểm học phần (ĐHP) là điểm kiểm tra giữa học phần (Đkt) chiếm trọng số 30% cộng với điểm thi kết thúc học phần (ĐTHP) chiếm trọng số 70%. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10) được làm tròn đến phần nguyên theo nguyên tắc: nếu có điểm lẻ dưới 0,5 thì làm tròn thành 0,0, điểm lẻ từ 0,5 đến dưới 1,0 thì làm tròn thành 1,0 và theo công thức sau:                        

Chú thích:

- Kiểm tra giữa học phần khi giảng được trên 50% số giờ của học phần đó, thời gian kiểm tra giữa học phần không quá 30 phút.

- Hình thức kiểm tra giữa học phần do giảng viên trực tiếp giảng dạy và Khoa, Bộ môn quy định.

- Sinh viên tham dự ít nhất 80% tổng số giờ lý thuyết mới được dự thi kết thúc học phần.

2. Các học phần có cả lý thuyết và thực hành tại phòng thí nghiệm

Điểm tổng hợp đánh giá học phần (gọi tắt là điểm học phần - ĐHP) bao gồm: Điểm kiểm tra giữa học phần lý thuyết (Đktlt), điểm kiểm tra thực hành (Đktth) và điểm thi kết thúc học phần (ĐTHP).

Điểm kiểm tra giữa học phần lý thuyết, điểm kiểm tra thực hành và điểm thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm 10 (từ  0 đến 10).

Điểm học phần (ĐHP) là điểm kiểm tra giữa học phần lý thuyết (Đktlt) chiếm trọng 10% cộng điểm kiểm tra thực hành (Đktth) chiếm trọng số 20% cộng điểm thi kết thúc học phần (ĐTHP) chiếm trọng số 70%. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10) được làm tròn đến phần nguyên theo nguyên tắc: nếu có điểm lẻ dưới 0,5 thì làm tròn thành 0,0, điểm lẻ từ 0,5 đến dưới 1,0 thì làm tròn thành 1,0 và theo công thức sau: 

Chú thích:

- Phần lý thuyết: sinh viên tham dự ít nhất 80% tổng số giờ lý thuyết mới được dự thi kết thúc học phần.

- Phần thực hành: Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi thực hành và điểm kiểm tra phần thực hành đạt từ 5 điểm trở lên mới được thi kết thúc học phần.

3. Các học phần có cả lý thuyết và thực hành lâm sàng tại bệnh viện

Điểm tổng hợp đánh giá học phần (gọi tắt là điểm học phần - ĐHP) bao gồm: điểm kiểm tra giữa học phần lý thuyết (Đktlt), điểm kiểm tra phần thực hành lâm sàng (Đktth) và điểm thi kết thúc học phần (ĐTHP).

Điểm kiểm tra giữa học phần lý thuyết, điểm kiểm tra phần thực hành lâm sàng và điểm thi kết thúc học phần được tính được tính theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10).

Điểm học phần (ĐHP) là điểm kiểm tra giữa học phần lý thuyết (Đktlt) chiếm trọng số 10% cộng điểm kiểm tra phần thực hành lâm sàng (Đktth) chiếm trọng số 40% cộng điểm thi kết thúc học phần (ĐTHP) chiếm trọng số 50%. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10) được làm tròn đến phần nguyên theo nguyên tắc: nếu có điểm lẻ dưới 0,5 thì làm tròn thành 0,0, điểm lẻ từ 0,5 đến dưới 1,0 thì làm tròn thành 1,0 và theo công thức sau: 

Chú thích:

- Phần lý thuyết: sinh viên tham dự ít nhất 80% tổng số giờ lý thuyết mới được dự thi kết thúc học phần.

- Phần thực hành: Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi thực hành. Điểm kiểm tra thực hành bao gồm: điểm thi bệnh án, điểm thực hành kỹ năng lâm sàng, điểm hỏi bệnh án và hỏi kỹ năng lâm sàng. Sinh viên phải đạt từ 5 điểm trở lên mới được thi kết thúc học phần.

4. Các học phần chỉ có thực hành

4.1. Các học phần thực hành tại phòng thí nghiệm

- Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi thực hành.

- Điểm học phần là trung bình cộng điểm của các bài thực hành trong học kỳ được tính theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến phần nguyên theo nguyên tắc: nếu có điểm lẻ dưới 0,5 thì làm tròn thành 0,0, điểm lẻ từ 0,5 đến dưới 1,0 thì làm tròn thành 1,0.

4.2. Các học phần thực hành lâm sàng tại bệnh viện

- Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi thực hành.

- Điểm học phần bao gồm: điểm thi bệnh án, điểm thực hành kỹ năng lâm sàng, điểm hỏi bệnh án và hỏi kỹ năng lâm sàng. Điểm học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến phần nguyên theo nguyên tắc: nếu có điểm lẻ dưới 0,5 thì làm tròn thành 0,0, điểm lẻ từ 0,5 đến dưới 1,0 thì làm tròn thành 1,0.

4.3.  Các học phần thực hành cộng đồng (tại thực địa)

- Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi thực hành.

- Điểm học phần bao gồm: điểm của bài thu hoạch cuối đợt thực tập, điểm về kết quả thực hiện các chủ đề tại cộng đồng, điểm hỏi về kỹ năng thực hiện tại cộng đồng. Điểm học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến phần nguyên theo nguyên tắc: nếu có điểm lẻ dưới 0,5 thì làm tròn thành 0,0, điểm lẻ từ 0,5 đến dưới 1,0 thì làm tròn thành 1,0.

Chú thích: Sinh viên chưa tham gia đầy đủ các buổi thực hành (có lý do chính đáng) thì phải được khoa, bộ môn và Trưởng phòng Đào tạo cho phép mới được học lại các buổi thực hành vắng.

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào quy định tạm thời này Ban Chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn, Cán bộ giảng dạy phổ biến cho sinh viên biết nội dung học tập, thi, kiểm tra ngay từ buổi đầu tiên giảng dạy học phần đó.

2. Phòng Đào tạo Đại học thiết kế các biểu bảng đánh giá kết quả học phần, xây dựng modul phần mềm để tính điểm học phần, tạo điều kiện thuận lợi cho các Khoa, Bộ môn và giảng viên thực hiện việc đánh giá.

3. Kết quả điểm kiểm tra giữa học phần lý thuyết, kiểm tra thực hành ở labo, kiểm tra thực hành phần lâm sàng, cán bộ giảng dạy, Khoa, Bộ môn gửi cho Phòng Đào tạo Đại học sau khi kết thúc học phần đó chậm nhất là 7 ngày. Các bảng điểm được lập thành 2 bảng, có chữ ký của cán bộ giảng dạy và Ban chủ nhiệm Khoa/Bộ môn (lưu ở Khoa/Bộ môn: 1 bảng, Phòng Đào tạo Đại học: 1 bảng).

4. Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần Nhà trường sẽ có lịch thông báo cụ thể trong từng học kỳ và hướng dẫn ra đề, coi thi, chấm thi theo quy chế 36.

5. Đây là một vấn đề quan trọng, mới đưa vào thực hiện từ năm học 2007-2008, đề nghị Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn phổ biến đến toàn thể giảng viên (kể cả giảng viên mời giảng) để thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn trường.

6. Quy định tạm thời về đánh giá học phần đào tạo theo hình thức Vừa làm vừa họcđược áp dụng từ năm học 2007-2008. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

 

Nơi nhận:

- Đại học Huế (để báo cáo)

- Các đơn vị trong toàn trường.

- Các lớp sinh viên (có liên quan).

- Lưu HCTH, GV-CTSV

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS.TS.PHẠM VĂN LÌNH

 

File đính kèm: Download

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế