Chuẩn đầu ra các chuyên ngành Chuyên khoa cấp I 30/11/2016 11:15

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số:   1958   /QĐ-ĐHYD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Thừa Thiên Huế, ngày 30  tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc ban hành chuẩn đầu ra các chuyên ngành Chuyên khoa cấp I

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

   Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

   Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-ĐHH ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

   Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-ĐHYD ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Dược-Đại học Huế;

   Căn cứ Quyết định số 1636/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 05 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I Sau đại học;

   Xét theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Y Dược Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này chuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại học.

   Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học, Tổ chức – Hành chính, Kế hoạch – Tài chính, các Khoa/Bộ môn liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2,
- Lưu: VT, ĐTSĐH./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

GS. Cao Ngọc Thành

File đính kèm: Download

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế