Chuẩn đầu ra trình độ Tiến sĩ 31/11/2016 11:19

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số:   1959   /QĐ-ĐHYD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Thừa Thiên Huế, ngày 30  tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành chuẩn đầu ra Tiến sĩ

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

   Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

   Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-ĐHH ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

   Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-ĐHYD ngày 01 tháng 03 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế;

   Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương tình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

    Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 03 năm 2015 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ;

   Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Ban hành chuẩn đầu ra Tiến sĩ cho 09 chuyên ngành đào tạo.
      (Chuẩn đầu ra kèm theo quyết định này)  

   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng: Đào tạo Sau đại học, Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch -Tài chính và các Khoa / Bộ môn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- Lưu: VT, ĐTSĐH, KH-TC

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

GS. Cao Ngọc Thành

File đính kèm: Download

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế