Chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú 31/11/2016 11:23

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số:   1960   /QĐ-ĐHYD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Thừa Thiên Huế, ngày 30  tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc ban hành chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

   Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục thành viên;

   Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-ĐHH ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

   Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-ĐHYD ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Dược-Đại học Huế;

   Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BYT ngày 04/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế Đào tạo Bác sĩ Nội trú;

   Xét theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, 

QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chuẩn đầu ra 10 chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú

   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học, Tổ chức – Hành chính, Kế hoạch – Tài chính, các Khoa/Bộ môn liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- Lưu: VT, ĐTSĐH./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

GS.TS Cao Ngọc Thành

File đính kèm: Download

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư viện