Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Y Dược - ĐHH 15/06/2016 09:38

            

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 1868 /QĐ-ĐHYD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Y Dược - ĐHH

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

            Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

            Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-ĐHH ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

            Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-ĐHYD ngày 01 tháng 03 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế;

            Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 03 năm 2015 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định về đào trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế.

            (Quy định về đào tạo Tiến sĩ kèm theo quyết định này)

Điều 2. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Những Quy định trước đây trái với Quy định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng: Đào tạo Sau đại học, Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch -Tài chính và Khoa/ Bộ môn liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3,

- Lưu: VT, ĐTSĐH, KH-TC

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

GS.TS Cao Ngọc Thành

            

 

 

File đính kèm: Download

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế