Quy trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Y Dược - ĐHH 15/06/2016 09:38

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 1869 /QĐ-ĐHYD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Y Dược - ĐHH

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

            Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

            Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-ĐHH ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

            Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-ĐHYD ngày 01 tháng 03 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế;

            Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 03 năm 2015 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Ban hành Quy trình về đào trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế.

                        (Quy trình về đào tạo Tiến sĩ kèm theo quyết định này)

            Điều 2. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng: Đào tạo Sau đại học, Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch -Tài chính và Khoa/ Bộ môn liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:       

- Như điều 3;

- Lưu VT; KH–TC; ĐTSĐH./.

 

HIỆU TRƯỞNG

                           

(Đã ký)   

GS.TS Cao Ngọc Thành

 


ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1869./QĐ-ĐHYD

ngày 15 tháng 6  năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

 

STT

CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

SẢN PHẨM

1

Thông báo tuyển sinh

Tháng 12, tháng 6 hàng năm

Đại học Huế

Thông báo

2

Làm Hồ sơ tuyển sinh

Tháng 1,2,3 và tháng 7,8,9 hàng năm

Học viên

Hồ sơ

3

Thu nhận Hồ sơ

Trước thời hạn theo thông báo tuyển sinh

Phòng Đào tạo SĐH

Hồ sơ

4

Đọc Hồ sơ, lên danh sách thí sinh

Tháng 3, tháng 9 hàng năm

Phòng Đào tạo SĐH

Hồ sơ  Nghiên cứu sinh

Danh sách thí sinh đủ điều kiện

Danh sách thí sinh không đủ đk 

5

Đại học Huế xét duyệt Hồ sơ tuyển sinh

 Đại học Huế

 Ban Giám hiệu

 Phòng ĐT SĐH

Hồ sơ  Nghiên cứu sinh

Danh sách thí sinh đủ điều kiện

Biên bản Họp xét

6

Đề nghị Tiểu ban xét tuyển

 Khoa / BM

 Phòng ĐT SĐH

 Ban Giám hiệu

Công văn đề nghị của Trường gởi ĐHH

7

Quyết định thành lập Tiểu ban xét tuyển  Nghiên cứu sinh

Tháng 4, tháng 10 hàng năm

GĐ Đại học Huế

Quyết định

8

Tổ chức xét tuyển

Theo lịch Đại học Huế

Ban ĐT - Đại học Huế

Tiểu ban xét tuyển

Nghiên cứu sinh

Biên bản họp HĐ.

Bảng điểm xét tuyển

Hồ sơ  Nghiên cứu sinh  

9

Quyết định trúng tuyển

Tháng 5, tháng 11 hàng năm

 Đại học Huế

Trường ĐHYD

Quyết định (Mốc tính thời gian đào tạo của nghiên cứu sinh)

10

Gởi giấy báo trúng tuyển và giấy báo nhập học đến học viên

 Phòng Đào tạo SĐH

Giấy báo

11

Tập trung học viên làm thủ tục nhập học

Tháng 11-12

Ban Giám hiệu Phòng ĐT SĐH

Hồ sơ nhập học của  Nghiên cứu sinh

Danh sách lớp

12

Nộp học phí

Đầu mỗi năm học

Nghiên cứu sinh Phòng KH-TC

Hóa đơn nộp học phí

13

Giới thiệu  Nghiên cứu sinh  về Khoa/BM

Ngay sau khi nhập học

Phòng ĐT SĐH

Nghiên cứu sinh

 Giấy giới thiệu

14

Lập kế hoạch học tập  

Trong vòng 2 tháng sau khi có QĐTT

Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn

Khoa/BM

Bản kế hoạch học tập của từng  Nghiên cứu sinh  

15

Hoàn chỉnh đề cương nghiên cứu

Trong vòng 2 tháng sau khi có QĐTT

Nghiên cứu sinh

Người hướng dẫn

 Nộp 7 cuốn đề cương về BM/Khoa

16

Đề nghị thành lập HĐ thông qua đề cương NC

Trong vòng 4 tháng sau khi có QĐTT

Khoa/BM

Giấy đề nghị (Khoa/BM gởi Phòng ĐT SĐH)

17

Ban hành QĐ thành lập HĐ thông qua đề cương NC

Trong vòng 4 tháng sau khi có QĐTT

Hiệu Trưởng

Phòng ĐT SĐH

Quyết định

18

Họp HĐ thông qua đề cương

Trong vòng 5 tháng sau khi có QĐTT

Hội đồng

Người hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Biên bản họp

Hồ sơ  Nghiên cứu sinh  

19

Sửa chữa theo ý kiến Hội đồng

Trong vòng 5 tháng sau khi có QĐTT

 Nghiên cứu sinh

Người hướng dẫn

3 cuốn đề cương

Xác nhận đã sứa chữa của Chủ tịch HĐ, thư ký HĐ 

20

Nộp Hồ sơ thông qua Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu

Trong vòng 5 tháng sau khi có QĐTT

Nghiên cứu sinh  Phòng ĐT SĐH

Hội đồng ĐĐ

Hồ sơ xin thông qua HĐ Đạo đức

21

Thông qua Hội đồng đạo đức

 Trong vòng 5 tháng sau khi có QĐTT

Hội đồng Đạo đức

Biên bản

Quyết định cho phép tiến hành đề tài của HĐ Đạo đức

22

QĐ giao đề tài & cử người hướng dẫn

Sau khi có BB thông qua HĐ đề cương và HĐ đạo đức.

Trong vòng 6 tháng sau khi có QĐTT

Hiệu Trưởng

Phòng ĐT SĐH

Quyết định giao đề tài và cử CB hướng dẫn

23

Tiến hành đề tài

Sau khi có QĐ giao đề tài của Hiệu trưởng

Nghiên cứu sinh

Phiếu thu thập số liệu

Minh chứng: bản sao các bệnh án, kết quả xét nghiệm, …

24

Nghỉ học ngắn hạn

 

Nghiên cứu sinh Khoa/BM  Phòng ĐT SĐH

Đơn xin nghỉ học ngắn hạn, có xác nhận phê duyệt của các cấp có thẩm quyền theo đúng quy chế

25

Quyết định các học phần bổ sung (cho từng  Nghiên cứu sinh nếu có)

 

Hiệu trưởng

Trưởng BM/ Khoa

Phòng ĐTSĐH

Quyết định

26

Quyết định tên các chuyên đề tiến sĩ

 

Hiệu trưởng

Trưởng BM/ Khoa

Phòng ĐTSĐH

Quyết định

27

Học các hoc phần bổ sung

Học chung với các lớp cao học tương ứng của Nhà trường

Trong vòng 24 tháng (đv  Nghiên cứu sinh  3 năm) hoặc 36 tháng (đv  Nghiên cứu sinh  4 năm) sau khi có QĐ trúng tuyển

Nghiên cứu sinh  Khoa, BM

Phòng ĐT SĐH

 

28

Học hai học phần tiến sĩ bắt buộc, hai học phần tiến sĩ tự chọn

Nghiên cứu sinh  Người hướng dẫn

Khoa/ BM

 

29

Viết 3 chuyên đề tiến sĩ, 1 tiểu luận tổng quan

Nghiên cứu sinh  Người hướng dẫn

Nộp 3 cuốn / mỗi chuyên đề về văn phòng Khoa/BM

30

Đề nghị ra QĐ thi kết thúc học phần TS, các chuyên đề TS và tiểu luận tổng quan

Sau khi Nghiên cứu sinh hoàn thành các học phần, chuyên đề, tiểu luận tổng quan

Đóng học phí đầy đủ

Khoa/ BM

Giấy đề nghị của  KHoa/BM gởi Phòng ĐT SĐH.

Đề thi hoặc 3 cuốn / mỗi chuyên đề nộp về Phòng ĐT SĐH

31

Ra Quyết định thi hoặc bảo vệ chuyên đề

Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được đề nghị của Khoa/BM

Hiệu trưởng

Phòng ĐT SĐH

Quyết định (cho từng học viên)

32

Thi kết thúc học phần TS, trình bày chuyên đề, tiểu luận tổng quan

Theo lịch của Phòng ĐT SĐH

(mỗi học phần, chuyên đề bảo vệ cách nhau tối thiểu 2 tuần )

Nghiên cứu sinh Hội đồng

Biên bản HĐ chấm

Phiếu chấm điểm

Bài thi

33

Sửa chữa và nộp chuyên đề, tiểu luận sau trình bày

Tối đa 2 tuần sau khi trình bày trước Hội đồng

Nghiên cứu sinh

1 bản nộp Phòng SĐH

1 bản nộp Khoa/BM

1 bản  Nghiên cứu sinh lưu

(có chữ ký của người hướng dẫn, thư ký và chủ tịch HĐ).

34

Thi lại lý thuyết, thực hành các học phần bổ sung, học phần tiến sĩ

Theo lịch của Phòng ĐT SĐH (cách thời gian thi lần 1 tối thiểu 2 tuần)

Nghiên cứu sinh Phòng ĐT SĐH

 Khoa / Bộ môn

Đơn xin thi lại (theo mẫu)

Bài thi, điểm thi

35

Đề nghị thay đổi đề tài (nếu có)

Nửa đầu thời gian đào tạo (tính từ khi có quyết định trúng tuyển)

Người hướng dẫn Nghiên cứu sinh Khoa/ BM

Đơn đề nghị,

Đề cương mới

Đề nghị thành lập HĐ (Khoa/BM gởi Phòng ĐT SĐH)

36

Ra QĐ duyệt đề cương thay đổi

Hiệu trưởng

Phòng ĐT SĐH

Quyết định thành lập HĐ

37

Thông qua HĐ duyệt đề cương (thay đổi)

Theo lịch Phòng ĐT SĐH

Hội đồng

Người hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Biên bản HĐ

38

Ra QĐ thay đổi tên đề tài

Nửa đầu thời gian đào tạo (tính từ khi có quyết định trúng tuyển)

Hiệu trưởng

Phòng ĐT SĐH

Quyết định

39

Đề nghị thay đổi người hướng dẫn (nếu có)

Chậm nhất một năm trước khi  Nghiên cứu sinh  bảo vệ luận án (trong quá trình đào tạo không tính thời gian gia hạn)

Người hướng dẫn Nghiên cứu sinh Khoa/ BM

Đơn xin thay đổi (có xác nhận Khoa/BM+  Người hướng dẫn cũ và mới)

 

40

Ra QĐ thay đổi người hướng dẫn

Hiệu trưởng

Phòng ĐT SĐH

Quyết định

41

Sinh hoạt khoa học tại Khoa/BM

Trong thời gian học tập

Nghiên cứu sinh Khoa/BM tổ chức

Sinh hoạt SĐH định kỳ

42

Tham gia công tác giảng dạy tại Khoa/BM

Trong thời gian học tập

Nghiên cứu sinh Khoa/BM phân công

Bảng phân công

Sổ ghi đầu bài

43

Tiến hành nghiên cứu – thu thập số liệu

 

Nghiên cứu sinh

Phiếu nghiên cứu

Sao lưu các minh chứng, Số liệu

44

Viết, sửa chữa luận án

 

Người hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Luận án hoàn chỉnh, đóng bìa mềm

45

Đăng tạp chí khoa học

Trước khi nghiên cứu sinh bảo vệ luận án

Người hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Bài báo KH (tối thiểu 2 bài báo, trong đó ít nhất 1 bài đăng trên tạp chí KH Trường ĐHYD Huế)

Trên bài báo ghi rõ tác giả là  Nghiên cứu sinh  của ĐHH 

46

Tham gia Hội nghị khoa học SĐH của Nhà Trường

Tháng 11 hàng năm

Nghiên cứu sinh  

Ít nhất 3 lần tham gia

47

Báo cáo tại Hội nghị khoa học Sau đại học của Nhà Trường

Tháng 11 hàng năm

Nghiên cứu sinh

Ít nhất 1 lần tham gia báo cáo

Giấy chứng nhận báo cáo khoa học

48

Xin gia hạn thời gian học tập

6 tháng trước khi hết thời hạn học tập (khi nghiên cứu sinh đã hoàn thành các học phần, chuyên đề và tiểu luận tổng quan)

Người hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Đơn xin gia hạn (theo mẫu)

Có chữ ký của  người hướng dẫn, cơ quan công tác, Khoa/BM đào tạo

Nộp về Phòng ĐT SĐH

Kèm chương trình hoạt động chi tiết trong thời gian gia hạn

49

Ra Quyết định gia hạn thời gian học tập

Trước thời điểm các  Nghiên cứu sinh  có tên trong quyết định hết hạn học tập

Hiệu trưởng

Phòng ĐT SĐH

Quyết định

50

Ra quyết định trả về cơ quan cử đi học

Vào thời điểm các  Nghiên cứu sinh  hết thời gian đào tạo (kể cả thời gian gia hạn)

Đại học Huế Phòng ĐT SĐH

Quyết định

51

Xin quay trở lại cơ sở đào tạo trình luận án

Sau khi  Nghiên cứu sinh  nhận quyết định trả về và đã hoàn thành luận án

Nghiên cứu sinh  Người hướng dẫn

Cơ quan công tác của nghiên cứu sinh

 

Đơn xin quay trở lại của  Nghiên cứu sinh  có ý kiến của Khoa/BM

Bảng nhận xét về tính thời sự, giá trị khoa học

Công văn của cơ quan đồng ý cho  Nghiên cứu sinh  quay trở lại

52

Quyết định quay trở lại trình luận án

 

Đại học Huế

Phòng ĐT SĐH

Quyết định

53

Nộp luận án về Khoa/BM

Trong thời gian học tập hoặc thời gian gia hạn

Nghiên cứu sinh

Nộp 7 cuốn LA bìa mềm về văn phòng Khoa/ BM

Đơn xin bảo vệ (theo mẫu)

54

QĐ tiểu ban kiểm tra số liệu – TLTK cấp Khoa/BM

 

Khoa/ BM

Biên bản kiểm tra

55

Tổ chức đánh giá luận án cấp Khoa/BM

 

Khoa/ BM

Biên bản họp Hội đồng

56

Sửa chữa luận án theo ý kiến góp ý của HĐ cấp Khoa/BM

 

Nghiên cứu sinh

Luận án đã sửa

Giấy xác nhận sửa chữa (người hướng dẫn, thư ký và chủ tịch HĐ ký)

57

Bằng ngoại ngữ (B2 (trong thời hạn 1 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày trình hồ sơ bảo vệ luận án cấp Cơ sở), bằng Đại học, …) theo Quy định

Trước khi nộp Hồ sơ bảo vệ cấp cơ sở

Nghiên cứu sinh  

Bản sao bằng ngoại ngữ có công chứng

58

Nộp Hồ sơ xin bảo vệ cấp cơ sở

 

Nghiên cứu sinh

Nộp Hồ sơ theo quy định (phụ lục đính kèm)

59

Đề nghị Hội đồng cấp cơ sở

 

Trưởng Khoa /BM

Giấy đề nghị

60

QĐ thành lập ban kiểm tra số liệu – TLTK cấp Trường

 

Hiệu Trưởng

Phòng ĐT SĐH

Quyết định

61

Kiểm tra số liệu, tài liệu tham khảo cấp trường

 

Hội đồng kiểm tra

Nghiên cứu sinh Phòng ĐT SĐH

Biên bản kiểm tra

62

QĐ thành lập HĐ chấm luận án cấp cơ sở 

Sau khi thông qua cấp Khoa/BM và thông qua HĐ kiểm tra Số liệu TLTK cấp Trường

Hiệu trưởng

Quyết định

63

Tổ chức bảo vệ luận án cấp cơ sở

25 ngày đến 3 tháng sau khi có QĐ thành lập HĐ

Thành viên HĐ

Nghiên cứu sinh  Người hướng dẫn

Đại học Huế

Phòng ĐT SĐH

Hồ sơ bảo vệ

Biên bản họp HĐ

Quyết nghị của HĐ

Phiếu chấm điểm

Bản nhận xét, phản biện của các thành viên HĐ 

Đề nghị các thành viên vào HĐ cấp ĐHH

Danh sách 50 nhà KH gởi tóm tắt LA

 

64

Nộp Hồ sơ sau bảo vệ cơ sở lên ĐHH

Sau khi bảo vệ cấp cơ sở và đã sửa chữa có xác nhận

Nghiên cứu sinh

Phòng ĐT SĐH

Hồ sơ xin bảo vệ cấp Đại học Huế

65

Gởi phản biện độc lập

Trong vòng 3 tháng kể từ khi bảo vệ luận án cấp cơ sở

Đại học Huế

Nộp 2 quyển LA bìa mềm, 2 tóm tắt LA không có thông tin  Nghiên cứu sinh , cơ sở đào tạo.

66

Thành lập Hội đồng chấm luận án cấp Đại học Huế

 

Đại học Huế

Quyết định

67

Gởi tóm tắt luận án, luận án

 

Đại học Huế  Nghiên cứu sinh

50 cá nhân, cơ sở đào tạo

68

Gởi luận án đến trang web của Bộ Giáo dục và đào tạo, Đại học Huế, Trường ĐHYD Huế

Trước ngày bảo vệ 30 ngày

Bộ GD&ĐT, Ban đào tạo – ĐHH, Trường ĐHYD,  Nghiên cứu sinh

Thông tin trên trang web

69

Thông báo thời gian và địa điểm bảo vệ lên trang web Trường

Trước ngày bảo vệ 10 ngày

Phòng ĐT SĐH

Thông báo trên trang web

70

Trưng bày luận án tại trung tâm thông tin thư viện

Trước ngày bảo vệ 30 ngày

Nghiên cứu sinh Trung tâm thông tin thư viện

Giấy xác nhận

71

Nhận bảng nhận xét của thành viên HĐ và các đơn vị cá nhân

Trước ngày bảo vệ 15 ngày

Phòng ĐT SĐH

Nghiên cứu sinh

Bảng nhận xét

72

Đăng báo thời gian và địa điểm bảo vệ cấp ĐHH

Ít nhất 10 ngày trước bảo vệ cấp ĐHH

Phòng ĐT SĐH

Báo chí

73

Tổ chức bảo vệ luận án cấp Đại học Huế

Sớm nhất 40 ngày và chậm nhất 3 tháng kể từ khi có quyết định thành lập Hội đồng

Phòng ĐT SĐH

Ban Đào tạo Đại học Huế

Hồ sơ bảo vệ

Biên bản họp HĐ

Quyết nghị của HĐ

Phiếu chấm điểm

Bản nhận xét, phản biện của các thành viên HĐ 

74

Sửa chữa luận án theo ý kiến HĐ

 

Nghiên cứu sinh  Người hướng dẫn

Luận án

Giấy xác nhận sửa chữa

75

Nộp lưu chiểu luận án

 

Nghiên cứu sinh Trung tâm thông tin – thư viện

Thư viện Quốc gia

Giấy xác nhận

76

Thẩm định sau bảo vệ:

- Thẩm định luận án

- Thẩm định quy trình đào tạo

Ngẫu nhiên 1/3 học viên đã bảo vệ

Sau bảo vệ cấp Đại học Huế (trong vòng 3 tháng kể từ ngày bảo vệ)

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đại học Huế

Trường ĐHYD

NCS

Luấn án

Hồ sơ  Nghiên cứu sinh và các giấy tờ, thủ tục liên quan

77

QĐ tốt nghiệp và cấp bằng

Sau 3 tháng kể từ ngày bảo vệ (đối với trường hợp không bị thẩm định sau bảo vệ)

Hiệu Trưởng

Quyết định Tốt nghiệp

Bằng  Tốt nghiệp

78

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ 

 

Hiệu Trưởng

Nghiên cứu sinh Phòng ĐT SĐH

 

 

Phụ lục đính kèm: Download

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế